Kuva

Tällä sivulla olevalla laskurilla voit laskea sähköyhtiösi tuottamat päästöt.

Eri sähköntuotantomuotojen ympäristökuormitukset perustuvat elinkaarimallille (ks. Lähdetiedot sivun alareunassa), jossa on huomioitu kaikki elinkaaren päästöt. Energiayhtiöt on velvoitettu kertomaan vain sähkön tuotantovaiheen päästöt, joiden lisäksi tässä laskurissa huomioidaan myös polttoaineen valmistus ja kuljetus, sekä hankinta ja jalostus, että voimalaitoksen rakentaminen, käyttö, käytöstäpoisto ja jätteen loppusijoitus.

Näin huomioidaan esim. myös uusiutuvien tuotantovaihtoehtojen hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöt.


Kulutus yhteensä (kWh):
Syötä prosentti-
osuus (%)
CO2-päästö(kg) Hiukkaspäästö
(kg)
Kivihiili
Öljy
Maakaasu
Ydinvoima
Turve
Puu
Tuulivoima
Vesivoima
Prosentit yhteensä

Päästöt yhteensä
CO2 yht (kg)
Ominaispäästö CO2 (g/kWh)
Hiukkaspäästö yhteensä (kg)
Ominaishiukkaspäästö (g/kWh)
Radioaktiivinen kaivosjäte (kg)
Radioaktiivinen kaivosjäte (g/kWh)

Ohje päästölaskurin käyttämiseksi:

Syötä arvot pisteellä erotettuna ei pilkulla eli esim. 3.25
Älä lisää mittayksikköä arvon perään.


Sähköntuotantomuotojen CO2-päästöt virherajoineen
Sähköntuotantomuotojen CO2-päästöt virherajoineen. Kivihiilen, öjyn ja maakaasun suuret virherajat johtuvat siitä, että polttoaineen valmistuksessa, kuljetuksessa ja päästöissä on jonkun verran vaihtelua. Lisäksi sähköntuotantolaitoksien hyötysuhteissa on pieniä eroja. Ydinvoimalla erittäin suuri virheväli selittyy lukuisista tekijöistä polttoaineen valmistusprosessin aikana, jossa mm. louhittavan uraanimalmin pitoisuudella on suuri merkitys (ks. Lähde 2, s.41). Puu- tuuli- ja vesivoimalla syntyy myös koko sähköntuotantoelinkaaren aikana hiilidioksidipäästöjä mutta niiden määrä on hyvin alhainen verrattuna muihin tuotantovaihtoehtoihin.
Sähköntuotantomuotojen hiukkaspäästöt
Sähköntuotantomuotojen hiukkaspäästöt. Hiukkaspäästöissä on nähtävissä polttolaitosten tuottamien hiukkaspäästöjen lisäksi myös muun elinkaaren aikana syntyvät hiukkaspäästöt. Kivihiilen sähköntuotannon hiukkaspäästöt ovat kaikkein suurimmat mutta ydinvoiman lähinnä uraanipolttoaineen louhinnasta syntyvät hiukkaspäästöt ovat melko lähellä öljyn ja turpeen hiukkaspäästötasoja. Biovoimasta sähköntuotannon voimalaitoskokoluokan puunpoltto tuottaa jonkun verran hiukkaspäästöjä. Vesi- ja tuulivoiman hiukkaspäästöt koko sähköntuotannon elinkaaren aikana ovat hyvin pienet.

Lähdetiedot:
VTT: Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa
Jan Willem Storm van Leeuwen: Nuclear power, the energy balance